Logowanie

Logowanie

W celu zalogowania wprowadź poprawnie swoje dane.

Rejestracja

W celu rejestracji wprowadź poprawnie swoje dane, po ich wysłaniu otrzymasz list z prośbą o aktywacje konta.

REGULAMIN  
PLATFORMY WYMIANY BARTEROWEJ  
EBARTER24.COM  

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

 

Platforma Wymiany Barterowej ebarter24.com, działająca pod adresem internetowym www.ebarter24.com  jest platformą sprzedażową i wymiany bezgotówkowej prowadzoną przez: 

Południowy Instytut Gospodarczy Sp. z o.o.,  

 1. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, 

NIP: 6842643658, REGON: 364913187. 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000626961,  

reprezentowany przez: Jacka Krzysika (zwany dalej Administratorem lub Operatorem) 

E-barter24.pl  jest platformą sprzedażową i wymiany bezgotówkowej (zwaną dalej „Platformą” lub „Serwisem”) dedykowaną produktom z różnorodnych branż. Jej głównym celem jest doprowadzenie do wymiany barterowej pomiędzy użytkownikami.   

 

DEFINICJE: 

Platforma – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.bartersi.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Użytkownikom Usługi

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Użytkownik  – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy. 

Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę̨ na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin,

Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem, podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

Umowa – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Platformy z Użytkownikiem

Sprzedawca – Użytkownik oferujący do wymiany Produkty w ramach Serwisu,

Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy, a w szczególności nabywająca Produkty w ramach Platformy,

Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, usługa lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

Transakcja – procedura zawierania umowy sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym za pośrednictwem Serwisu,

Barter – możliwość́ swobodnej wymiany oferowanych produktów i usług przez Użytkowników Serwisu w ramach transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem Platformy,

 

 

  

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
 2. Niniejszy Regulamin opisuje warunki użytkowania Platformy Wymiany Barterowej, bez względu na rodzaj użytkowania (na przeglądarce internetowej na komputerze czy przez aplikację na odbiorniku przenośnym).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać́ ani ograniczać́ jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Na Platformie Wymiany Barterowej oprócz Regulaminu obowiązuje także Polityka Prywatności. Dokument Polityka Prywatności poświęcony jest informacjom o rodzaju, zakresie i celach wykorzystywania danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wyrażenia na nie zgody.
 5. Możliwe jest występowanie okresów, w których Platforma nie będzie dostępna dla Kupujących. Negatywnie na możliwość użytkowania Platformy mogą wpływać prace konserwacyjne i techniczne. Będą one przeprowadzane w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Użytkowników – tzn. będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na Platformie, a w przypadku dłuższych prac Użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo, mogą wystąpić niezapowiedziane prace techniczne, występujące z powodu np. nieprzewidzianych zakłóceń. To samo tyczy się prac technicznych przeprowadzanych w celu poprawy funkcjonowania Platformy Wymiany Barterowej.

  

 1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW
 2. Odwiedziny i przeglądanie wszelkich podstron z ofertami i profili Użytkowników na Platformie Wymiany Barterowej jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji. Rejestracja Użytkownika jest wymagana w przypadku korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji, w szczególności kupowania oraz sprzedawania produktów w drodze wymiany barterowej.
 3. Rejestrując się na Platformie Wymiany Barterowej Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji serwisu, poza jego przeglądaniem.
 4. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Zgodnie z przywołanymi w ust. 3 unormowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności Platformy Wymiany Barterowej ebarter.com dostępnej TUTAJ.
 6. Użytkownikami Platformy Wymiany Barterowej mogą zostać osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, poprzez rejestrację, a następnie akceptację niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych. Osoby fizyczne muszą być pełnoletnie. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonana jedynie przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania tej osoby – osoba ta ma obowiązek podania swoich danych osobowych. Jeżeli do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uprawnionych jest kilka osób łącznie, osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej na Platformie musi legitymować się ważnym pełnomocnictwem do takiego działania.
 7. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie funkcjonalności Platformy jest prawidłowe dokonanie Rejestracji przez Użytkownika a następnie zalogowanie w Serwisie.
 8. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i może zostać dokonana bezpośrednio na stronie Serwisu.
 9. Rejestracji można dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu, postępując zgodnie z instrukcjami, które wyświetlają się w trakcie procesu.
 10. Podczas rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru nazwy Użytkownika i hasła. Hasło powinno posiadać wystarczającą złożoność i być utrzymywane w tajemnicy.
 11. Na końcu procesu rejestracji (po wypełnieniu formularza rejestracji i naciśnięciu odpowiedniego przycisku), zostanie wysłana przez Platformę wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkownika. Gdy osoba rejestrująca się kliknie w link odpowiedniej witryny internetowej podany w wiadomości e-mail potwierdzi tym swoją rejestrację. Błędne dane wprowadzone podczas rejestracji mogą być poprawione przez Użytkownika w dowolnym momencie przed ich zatwierdzeniem.
 12. Każdy użytkownik musi zostać zweryfikowany (poprawność danych) przez administratora portalu.
 13. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po sprawdzeniu ich poprawności do 24 godzin od wprowadzenia przez Użytkownika wymaganych danych. W przypadku, gdy administrator stwierdzi błędy lub niepoprawność danych dostęp nie zostanie aktywowany a Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie wraz z informacją o koniecznym zakresie poprawek czy uzupełnień.
 14. Po zakończonej rejestracji, Użytkownik uzyskuje dostęp do profilu pod wybraną nazwą Użytkownika. W profilu można samodzielnie poprawiać i zmieniać wprowadzone dane w dowolnym momencie. Użytkownicy zobowiązani są do dbania o aktualność danych.
 15. Po uzyskaniu dostępu do portalu Użytkownik otrzyma możliwość pełnego przeglądania ofert zamieszczonych w portalu oraz do innych funkcjonalności oferowanych przez Serwis, przede wszystkim zarejestrowany Użytkownik może dodać swoją ofertę dotyczącą wymiany..
 16. Platforma utrwala postanowienia Regulaminu i po zakończeniu procesu rejestracji przesyła je Użytkownikowi drogą mailową. Zaleca się zachowanie tej wiadomości e-mail na trwałym nośniku lub jej wydrukowanie.
 17. Konta Użytkowników mogą być użytkowane jedynie osobiście przez Użytkownika i nie mogą być przenoszone na inne podmioty.
 18. Administracja Platformy może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administracja Platformy poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 19. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła dostępu do Konta.
 20. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
 21. Platforma dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować tożsamość swoich Użytkowników, nie mniej nie można wykluczyć, że Użytkownicy mogą posłużyć się fałszywą tożsamością.

 

 

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 1. Użytkownik korzystając z Platformy Wymiany Barterowej zobowiązany jest do korzystania z niej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi zwyczajami oraz zasadami korzystania z portalu sformułowanymi przez Platformę w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy są w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za publikowane przez nich treści.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy danych dostępowych do własnych profili, a w przypadku powzięcia podejrzenia o korzystaniu z konta Użytkownika przez nieuprawnioną osobę trzecią do natychmiastowego poinformowania Administratora Platformy Wymiany Barterowej.
 3. Użytkownikom Platformy nie wolno wykorzystywać do innych celów (niż określone w Regulaminie) jakichkolwiek danych adresowych, adresów e-mail oraz innych danych kontaktowych innych Użytkowników, które uzyskał w ramach korzystania z Platformy, ani nie wolno udostępniać ich osobom trzecim.
 4. Tylko oświadczenia z prawdziwymi danymi, nie zawierające zniesławiających treści, mogą być wykorzystywane w procesie negocjacji i transakcji wymiany barterowej. Jakiekolwiek sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystywanie tego procesu jest surowo zabronione.
 5. Zabronione jest stosowanie technologii, które mogą zaszkodzić i/lub mogą stwarzać niedogodności Platformie Wymiany Barterowej, Użytkownikom lub osobom trzecim a także mogą powodować nadmierne obciążenia Platformy i/lub publikować treści zagrażające integralności, stabilności lub dostępności Platformy.
 6. Administracja Platformy zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać́ się̨ ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci publicznej Internet i rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania..

 

  

 1. ZAKRES i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, ZAWARCIE UMOWY
 2. Umowa dotycząca świadczenia Usług, dostępnych na Platformie Wymiany Barterowej, pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Platformy zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Użytkownika,
 3. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce skorzystać i decyduje o ich zakresie, w zgodzie z niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta w serwisie samodzielnie lub też wysyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ebarter24.com
 5. Usuniecie Konta lub też żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Serwisie jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 6. Usługi na Platformie Wymiany Barterowej są dostępne 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej ebarter24.com. 
 7. Informacje i oferty Użytkowników zawarte na stronie internetowej Platformy nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: “Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Zakres usług oferowanych na Platformie Wymiany Barterowej obejmuje:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta na Platformie,
  2. udostępnieniu wyszukiwarki Produktów zamieszczonych na Platformie i ich przeglądania oraz sortowania według wybranych kryteriów,
  3. możliwości wystawiania Produktów na Platformie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza przez Sprzedawcę,
  4. możliwości dokonywania zakupu/sprzedaży/wymiany Produktów przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy
  5. możliwości przeglądania historii zakupów,
  6. Wystawienie komentarzy po transakcji
  7. Ocenianie transakcji i partnerów handlowych

 

 

 1. Usługi, o których mowa w ust. 7 dostępne są w zdecydowanej większości wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika danych personalnych i kontaktowych i założeniu w Serwisie Konta.
 2. W przypadku realizacji Usługi, o której mowa w ust. 7c oraz 7d ), niezbędne jest stworzenie przez Sprzedawcę rzetelnego, kompletnego oraz niewprowadzającego w błąd opisu Transakcji oraz umieszczenie Produktu/ów w odpowiedniej kategorii.
 3. Sprzedawca jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji. Warunki w niej zawarte nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany.
 4. Platforma Wymiany Barterowej dostarcza odpowiednie narzędzia systemowe, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży/kupna/wymiany Produktu/ów, nie jest jednak stroną Transakcji i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/kupna/wymiany Produktu.
 5. Administrator Platformy Usługodawca nie weryfikuje Produktów oferowanych w ramach Zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Produktu bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Produktu albo usunięcia Transakcji, o czym poinformuje Sprzedającego pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.Administracja portalu ebarter24.com jak i właściciel nie maja wpływu na jakość zawartych transakcji jak również nie mają wpływu na rzetelność wprowadzanych przez Użytkowników danych (osobowych jak i adresowych oraz co do produktów publikowanych na portalu). Nie odpowiada też za jakość, ilość, wartość produktów i usług oferowanych w ofertach przez Użytkowników

 

  

 1. TRANSAKCJE WYMIANY BARTEROWEJ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI
 2. Możliwość pełnego korzystania z usług Platformy Wymiany Barterowej, w szczególności zamieszczania ofert, negocjowania i zawierania transakcji Użytkownik uzyskuje po założeniu Konta i uzyskania pełnego dostępu do Platformy, zgodnie z postanowieniami Działu II  niniejszego Regulaminu.
 3. Tylko zarejestrowany Użytkownik może dodać swoją ofertę wymian
 4. Aby dodać swoją ofertę do bazy portalu należy wybrać właściwą opcję i postępować zgodnie z poleceniami pojawiającymi się w procesie dodawania oferty
 5. Użytkownik może dowolnie modyfikować swoją ofertę, modyfikacje musza jednak w pełni opierać się o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Dodanie oferty nie powoduje jej upublicznienia tj. nie będzie ona widoczna dla innych użytkowników poza dodającym. Aby oferta została upubliczniona, musi zostać opłacona, o ile nie jest ona dodawana w okresie obowiązywania promocji polegającej na udostępnieniu opcji bezpłatnego dodawania ofert.
 7. Każda oferta upubliczniona na portalu jest publikowana przez okres zdefiniowany przez Użytkownika, jednakże nie może on być dłuższy niż 6 miesięcy.
 8. Liczba ofert publikowanych przez Użytkownika nie jest ograniczona.
 9. System Platformy po zamieszczeniu danej oferty wyszuka w bazie danych Platformy wszystkie oferty, które odpowiadają parametrom podanym w formularzu wymiany oraz połączy je i powiadomi o tym Użytkownika.
 10. W przypadku braku ofert, które odpowiadałyby zdefiniowanym przez Użytkownika kryteriom system powiadomi o tym Użytkownika, zaś jego oferta nadal będzie brała udział w wyszukiwaniu. W przypadku dodania przez kolejnego Użytkownika odpowiadającej oferty zostanie ona z nią powiązana.
 11. W przypadku skojarzenia i powiązania przez system ofert, których parametry odpowiadają sobie, zostanie wdrożony wstępny etap finalizowania transakcji barterowej. Obie strony transakcji będą miały możliwość ustalenia warunków wymiany, ilości, wartości oraz transportu i innych warunków handlowych
 12. W przypadku akceptacji warunków przez obie strony nastąpi sfinalizowanie transakcji.
 13. Strony transakcji potwierdzają jej zawarcie co skutkuje oflagowaniem ofert Użytkowników jak zakończone.
 14. W przypadku, gdy jedna ze stron wymiany nie wymieni całości towaru lub usługi, będzie miała możliwość pozostawienia oferty widocznej w systemie w zakresie nie objętym dokonaną wymianą.
 15. Użytkownik, który dokonał na Platformie transakcji, będzie miał możliwość po transakcji wycofania oferty jako już nieaktualnej jak też pozostawienie jej nadal w systemie jako aktualnej
 16. Wszelkie warunki handlowe dotyczące jakiejkolwiek wymiany i transakcji zawierane przy pomocy portalu ebarter24.com są wspólnymi uzgodnieniami pomiędzy stronami wymiany, tj pomiędzy firmami korzystającymi z portalu jako narzędzia do wymiany produktów lub usług. Platforma Wymiany Barterowej nie jest stroną  tej Transakcji i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży/wymiany Produktu/ów.

  

 1. PŁATNOŚCI WNOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 2. Rejestracja, założenie i prowadzenie konta na Platformie Wymiany Barterowej jest bezpłatne.
 3. Użytkownik wnosi płatność po zamieszczeniu na Platformie swojej oferty, przed jej upublicznieniem.
 4. Opłata ta jest możliwa w dwóch opcjach:
  • płatność jednorazowa – umożliwiająca publikację konkretnej oferty
  • płatność abonamentowa – umożliwiająca publikację wielu ofert
 5. Wysokość opłat jest zgodna z aktualnym cennikiem, zamieszczonym na Platformie Wymiany Barterowej.
 6. W okresie objętym promocją udostępniana jest Użytkownikom opcja bezpłatnego dodawania ofert na zasadach określonych w warunkach akcji promocyjnej.

 

  

VII. REKLAMACJE 

 1. Platforma Wymiany Barterowej nie jest stroną zawieranych transakcji i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy Kupna/sprzedaży/wymiany Produktu/ów.
 2. Ze swojej strony Administracja Platformy dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować publikowane oferty i wiarygodność Użytkowników, jednakże kierowane pod adresem Platformy reklamacje dotyczące zawieranych transakcji mogą dotyczyć jedynie udostępnionych narzędzi informatycznych.
 3. Użytkownik może zatem złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Platformę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator Platformy zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Administrator Platformy zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.
 7. Brak odpowiedzi ze strony Administratora Platformy po upływie wskazanego w ust. 6 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 9. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka “Kontakt”) lub też pisemnie na adres:.

Południowy Instytut Gospodarczy Sp. z o.o.

Ul. Kletówki 52,

38-400 Krosno

z dopiskiem “reklamacja”. 

  

VIII. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA 

 1. W przypadku umów kupna/sprzedaży/wymiany, których stroną jest Sprzedawca - Przedsiębiorca, Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Platformę.
 3. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są inne rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust 1, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w określonym niniejszym Regulaminem 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 5. Nabywca,, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 6. Szczegóły dotyczące warunków zwrotu stanowią przedmiot indywidualnych ustaleń między stronami zawartej transakcji, przy zachowaniu jednak następujących warunków:
  • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Postanowienia niniejszego Działu nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 . 

  

 1. PRAWO UŻYTKOWANIA TREŚCII PRAWA AUTORSKIE
 2. Użytkownik przyznaje Administratorowi wszelkie prawa do jego treści zamieszczonych na Platformie Wymiany Barterowejj dla celów wykonania Umowy. Obejmuje to w szczególności prawo do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania i edycji treści umieszczanych na Platformie przez Użytkownika w celu dostarczenia usług zgodnie z Umową. W zależności od zamieszczonych treści, wszelkie treści Użytkownika mogą być wykorzystane, również po wypowiedzeniu Umowy (np. oferty z dłuższym terminem).
 3. Użytkownik przyznaje Administratorowi prawo do używania umieszczonych przez niego treści w celu promocji Platformy Sprzedażowej lub poszczególnych ofert, w tym w promocji w Internecie, w reklamie drukowanej lub w spotach telewizyjnych. W związku z powyższym Platformie przysługuje prawo powielania treści Użytkownika, ich przetwarzania, upubliczniania, edycji, nadawania lub przekazywania do publikacji. Prawo do reklamy wygasa wraz z usunięciem Konta Użytkownika z Platformy przedażowej; OperatorPlatformy  posiada jednak prawo do dalszego stosowania wyprodukowanych już lub istniejących środków promocyjnych przez odpowiedni okres przejściowy (co najmniej 6 miesięcy). 
 4. Prawa przyznane zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej, przyznawane są Administratorowi przez Użytkownika jako zwykłe, nieograniczone terytorialnie i nieodpłatne prawa użytkowania.
 5. Wszelkie treści udostępniane na Platformie Wymiany Barterowej podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Administratora Platformy, Użytkowników lub podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Administratora.
 6. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania treści znajdujących się w Serwisie. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć, układów i kompozycji elementów, znaków towarowych oraz materiałów graficznych
 7. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
 8. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora Platformy, Użytkowników lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Administratora jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 1. POZOSTAŁE ZASADY I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz wyboru Usług oferowanych przez Platformę Wymiany Barterowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych firmy oraz danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).
 5. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.
 7. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Platformy innym Użytkownikom, wykorzystują Usługi świadczone w ramach Platformy niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 8. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z okoliczności, o których mowa w pkt 6 niniejszego Działu.
 9. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do wstrzymywania i usuwania Transakcji naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Każdy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@ebarter24.com wszelkie treści i Transakcje, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 12. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 13. Administrator Platformy Wymiany Barterowej nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje oraz materiały zamieszczone w Serwisie Usługodawcy przez
  • Sprzedawcę lub inne podmioty publikujące w Serwisie za zgodą Usługodawcy,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących norm, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

 

  

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Językiem umowy jest język polski. Korespondencja pomiędzy Platformą i Użytkownikami będzie realizowana w języku polskim.
 3. Administratorowi jako operatorowi Platformy przysługują nieograniczone prawa cyfrowe.
 4. Administrator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Operator Platformy zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 6. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu, o którym mowa w powyższym punkcie.
 7. Roszczenia wobec Operatora Platformy nie mogą ani częściowo, ani w całości przechodzić na osoby trzecie.
 8. Dla wszystkich sporów w związku z niniejszą Umową właściwym jest wyłącznie prawo polskie. Obowiązywanie przepisów prawa powszechnego właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta pozostaje niewzruszone.
 9. Obecność towarów/produktów na stronach ebarter24.com nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 10. W wypadku sporów pomiędzy Użytkownikami Platformy, Operator Platformy w pierwszej kolejności będzie dążył do ich załatwienia za pomocą mediacji.
 11. Wszelkie spory, których stroną będzie Operator Platformy będą rozpatrywane przez Sądy Polskie, natomiast Użytkownikowi przysługuje możliwość wyboru siedziby sądu.
 12. Operator Platformy informuje, iż Użytkownik będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Operatorem Platformy,
  2. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Operatorem Platformy Umowy,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Operatorem Platformy, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.htmloraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
 13. Administrator Platformy Wymiany Barterowej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej ebarter24.com. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

  

Koniec Regulaminu 

 

 

 

Dane zostaną wykorzystanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Południowy Instytut Gospodarczy sp. z o.o.